Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

I.

Objednávky

Dodavatel uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.bauwerkg.cz Internetový obchod dodavatele umožňuje objednateli zejména prohlížení nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Objednatel objednává zboží písemnou nebo elektronickou formou z internetového obchodu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je dodavatelem považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky dodavatelem, dodáním a převzetím objednaného zboží objednatelem. Dodavatel  je oprávněn požádat objednatele o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li objednatel objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Objednávku může objednatel zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je dodavatel oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.


Dodavatel může objednávku zrušit v případě, kdy zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je dodavatel povinen objednatele kontaktovat a dohodnout řešení.


Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku objednatele, který řádně nevyplnil objednávkový formulář v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží bez písemného upozornění.

II.

Dodací podmínky

Dodavatel odešle zboží objednateli zpravidla do 2 pracovních dnů, je-li naskladněno, jinak zpravidla do 10 dnů od potvrzení objednávky. Dodavatel garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání zboží objednateli. Objednané zboží dodavatel doručuje prostřednictvím přepravní služby, nebo je možno dohodnout osobní odběr na místě určeném  dodavatelem.

Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená objednatelem  při objednání v objednávkovém formuláři. Převzetí zboží stvrzuje objednatel podpisem na průvodním dokladu přepravce/doručovatele, respektive na dokladu o převzetí v místě určeném dodavatelem. Objednatel se stává vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.


Objednané zboží je běžně zasíláno pouze v rámci České republiky.


Nepřevzetí zboží - V případě, že objednatel nepřevezme objednané zboží, vyhrazuje si dodavatel právo účtovat objednateli náklady spojené s expedicí zboží.

III.

Cena dopravy

Přepravní náklady hradí odběratel v případě, že kupní cena nepřesahuje 3 000,- Kč, (bez DPH) 

IV.

Platební podmínky

Není-li smluvně stanoveno jinak, vyžaduje dodavatel platbu při odběru zboží zálohovou fakturou a odběr uskutečnit o proti dokladu o zaplacení (bankovní výpis).. Při odvozu zboží přepravní službou, platí objednatel dobírku při převzetí zboží hotově. U stálých zákazníků bude zboží dodáváno na fakturu se splatností 14 dnů.

V.

Penále z neuhrazených faktur

Je – li dodáno zboží na fakturu je stanovena splatnost 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud není stanoveno jinak. V případě neuhrazení dodavatel účtuje smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nikterak nedotýká práva dodavatele na úhradu škody. Případ sporu či jednostranné reklamace neopravňuje objednatele k pozdržení nebo nezaplacení faktury. Při oboustranně odsouhlaseném výsledku sporu dodavatel vrátí objednateli případný přeplatek v plné výši, a to do 8 dnů po ukončení šetření.

VI.

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců pokud není stanoveno jinak. Zakoupené zboží koncovým uživatelem se řídí Občanským zákoníkem a zboží zakoupené fyzickou či právnickou osobou ( IČ) se řídí Obchodním zákoníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

VII.

Reklamace

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.bauwerkg.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci tím, že vadný výrobek zašle na adresu prodávajícího. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, záruční list, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Kupující je povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

Závady na zaslaném zboží zpět prodávajícímu, bude prodávající obratem řešit a kupujícího o řešení závady informovat. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. V případě doručení opraveného zboží prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

                                                                

VIII.

Závěrečná ustanovení

Dodavatel je oprávněn VOP změnit nebo doplnit při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změna VOP se nedotkne již uzavřených smluv.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů České republiky.

Objednatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů. Objednatel uděluje souhlas dodavateli ke zpracování osobních údajů na dobu neurčitou. Objednatel má právo svůj souhlas odvolat písemnou formou.

IX.

Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

- Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Josef Jurkovič,  IČ 723 845 65 se sídlem Štouračova 3, 635 00 Brno, Česká republika (dále jen: „správce“).

   Kontaktní údaje správce jsou adresa : bauwerkg.cz, Štouračova 3, 635 00 Brno

   e – mail : info@bauwerkg.cz

   tel.: +420 777 215 146

 

- Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

- Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

- Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

- Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

- Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) - GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

- Účelem zpracování osobních údajů je - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

- Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

- Správce uchovává osobní údaje

- Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let).

- Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

- Příjemci osobních údajů jsou osoby

- Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

- Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

- Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

- Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

- Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

- Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

- Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

 Závěrečná ustanovení

 - Objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

- S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

- Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti

dnem 21.5.2018

 

Dodavatel :

Josef  Jurkovič

Štouračova 3

635 00, Brno

IČ 723 845 65

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace